पोटवेंचणूक जावपी पंचायत वार्डांतल्या मतदार कामगारांक भरपगारी सुटी

ता. 26 जून 2023

सांतईस्तेव्ह ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5, पार्से ग्रामपंचायतीचो वार्ड-7 आनी धर्मापूर शिर्ली ग्रामपंचायतीचो वार्ड-2 खातीर 2 जुलय 2023 दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आसून सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वार्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगारांखातीर आयतार ता. 2 जुलय 2023 दिसा भरपगारी सुटी जाहीर केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/517

Skip to content