दुधसागरार पर्यटक टॅक्सी वचपाचे बंद

ता. 15 जून 2023

रानजीव प्रसाराक मेकळीक मेळचे खातीर आनी राज्यांत पावसाळो सुरू जाल्ल्यान रानां खात्याच्या वन्यजीव आनी ईको-पर्यटन विभागाच्या उपरानपालान 11 जून 2023 सावन मोलेच्या भगवान महाविर राष्ट्रीय अभयारण्यातल्या दुधसागर धबधब्याचेर पर्यटक टक्सी वचपाचे बंद केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/502

Skip to content