अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्यावतीन फाल्या संवसारीक अन्न सुरक्षा दीस कार्यक्रमाचे आयोजन

ता. 15 जून 2023

अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्यान फाल्या 16 जून 2023 दिसा सकाळी 10.30 वरांचेर फिदाल्गो हॉटेल, पणजी हांगा संवसारीक अन्न सुरक्षा दीस कार्यक्रमाचे आयोजन केला. संवसारीक अन्न सुरक्षा दीस दरवर्सा ७ जूनाक मनोवपात येता. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान 7 जून 2023 दिसा नवी दिल्ली हांगा संवसारीक अन्न सुरक्षा दीस मनयलो. ह्या कार्यक्रमात अन्न सुरक्षा मळार उत्कृश्ट वावर केल्ल्या राज्याक पुरस्कांर भेटयले. अन्न सुरक्षा मळावयल्या वावराखातीर गोंय राज्याक ल्हान राज्यांच्या श्रेणीत पयलो पुरस्कार भेटयलो. गोंय राज्याक सतत 5 वर्सा उत्कृश्ट राज्य म्हूण पुरस्कार फावो जाला.

गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्री. राल्फ डिसौजा कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे जाल्यार गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष श्री. महेश पाटील मानाचे सोयरे आसतले.

उक्तावणाच्या कार्यावळी उपरांत वापरिल्ल्या रांदपाच्या तेलाची विल्हेवाट लावप, भलायकी आनी पोशण अशां विशयांचेर कार्यशाळा जातली. दनपारच्या सत्रात काजू उद्येग फूड बिझनेस ऑपरेटरांचो मेळावो आनी उपरांत भरड धान्या पसून (मिलेट्स) पदार्थ करपाची सर्त जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/498

Skip to content