वीज पुरवण खंडीत

ता. 13 जून 2023

ता. 15 जून 2023 दिसा 11 केव्ही मये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन केसरकर, नार्वा ग्रामपंचायत, मुर्डी, तिखाजन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/496

Skip to content