वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 जून 2023

ता. 13 जून 2023 दिसा 11 केव्ही सुकुर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आश्रम, अंबीर्ण, सुकुर चर्च, मायणा, डेरिस पॅराडायज, राज कॉलनी, अक्रॉन विंसेंट ग्रीन, मिडोवस आराडी, WOW कार वॉशिंग सेंटर, लिमावाडो, साल्डाना आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/492

Skip to content