महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांखातीर 23 जून दिसा राज्य पांवड्याचेर वक्तृत्व सर्तीचें आयोजन

ता. 2 जून 2023

नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान “राज्य गिरायक हक्क दिसाचो” एक भाग म्हूण 23 जून 2023 दिसा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांखातीर ‘गिरायक हक्क आनी गिरायक सुरक्षा’ ह्या विशयाचेर राज्य पांवड्याचेर वक्तृत्व सर्तीचें आयोजन केला.

शिक्षणीक संस्थांनी आपल्या महाविद्यालयाचे प्रतिनिधित्व करपाखातीर एका सर्तकाचे नाव दिवचे. पयली नावनोंदणी करप्याक पयली हे प्रमाण फकत 15 प्रवेशिकांचो विचार जातलो.

सर्तीखातीर पयली तीन इनामां आनी दोन उमेद वाडोवपी इनामां आसतली. सर्तीत वाटो घेवपी सगळ्यांक प्रशस्तिपत्रां भेटयतले. प्रवेशिका 15 जून 2023 मेरेन नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याकडेन पावपाक जाय.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/468

Skip to content