हिमोफिलिया महासंघाच्या पश्चिम क्षेत्र विभागाची 3 आनी 4 जूनाक गोंयांत बसका

ता. 1 जून 2023

हिमोफिलिया महासंघान (इंडिया) आपल्या पश्चिम क्षेत्र मंडळाची विभागीय परिशद 3 आनी 4 जून 2023 दिसा गोवा इंटरनॅशनल सेंटर, दोनापावला हांगा आयोजीत केल्या. गोंयचे समाजकल्याण मंत्री श्री. सुभाष फळदेसाय आनी गोंय राज्य दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त श्री. गुरुप्रसाद पावसकर हांच्या हस्तुकीं परिशदेचे उक्तावण जातले.

जागतीक हिमोफिलिया फेडरेशनाकडेन संलग्न आशिल्ली भारतातली हिमोफिलिया संघटना फाटली 40 वर्सा सावन देशातल्या हिमोफिलिया दुयेंतींच्या कल्याणाखातीर सक्रियपणान कार्य करता. महासंघाच्यो देशांत 93 चाप्टर आसात. भारतात हिमोफिलियाचे सुमार 28,000 व्‍यक्‍ती आसात आनी तांच्‍या उपचारां खातीर भरपूर खर्च करचो पडटा.

पश्चिम क्षेत्र विभागात छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आनी गोंय राज्यांचो आस्पाव आसून हिमोफिलिया दुयेंतींचेर उपचार करपाक आनी तांची सामाजीक जीण सुधारपा खातीर 22 संस्थां समर्पितपणान काम करतात.

हिमोफिलिया हे रगतात गाठी जावपाचे दुयेंस आसून ताचेर उपचार करपा खातीर अँटी-हिमोफिलिक घटकांचो वापर करतात, पुण भारतातल्या अनेक भागांत ताची उपलब्धता मर्यादित आशिल्ल्यान दुयेंतींक अडचणी येतात. उपचाराक उशीर जावप आनी रक्तस्त्राव जाल्या उपरांतच मागणीनुसार उपचार जावप हाका लागून दुयेंतींक त्रास सोसचे पडटात. रक्तस्त्राव टाळपाखातीर दुयेंतींक नेमान उपचार मेळप गरजेचे आसा. हिमोफिलिक जल्म थांबोवपाखातीर गुरवारपणात योग्य तपासणी करप म्हत्वाचेआसा.

हिमोफिलिया सोसायटी पणजी शाखेवतीन गोंयांतल्या हिमोफिलिया दुयेंतींचेर उपचार करपाक आनी तांच्या कल्याणाखातीर काम करपात येता. गोंयांतल्या हिमोफिलिया दुयेंतींचेर चड करून गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलात उपचार जातात.

दोन दिसांच्या बसकेत हिमोफिलिया दुयेंतींचेर वैजकीय उपचार, तांचे शिक्षण आनी सशक्तीकरण, सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण, बडटी आनी हेर संबंदीत विशयांचेर चर्चा जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/461

Skip to content