वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 जून 2023

ता. 3 जून 2023 दिसा 11 केव्ही धर्मापूर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन धर्मापूर, सारझोरा, शिर्ली ग्राम पंचायतीचे सगळें वार्ड, गुडी आनी बॉम्बे खुरीस वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/460

Skip to content