वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 जून 2023

ता. 2 जून 2023 दिसा 11 केव्ही केरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन हरमल ग्रामपंचायत आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 3 जून 2023 दिसा 11 केव्ही शिवोली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन लॉरेन्स बार्र, कुचेली, म्हापसा नगरपालिका मंडळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 4 जून 2023 दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शेळ, गांवसवाडो, सातेरी डीटीसी, गोविया, ग्रीनपार्क, ब्ल्यु लॅगून, होलीक्रॉस आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/463

Skip to content