वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 मे 2023

ता. 26 मे 2023 दिसा 11 केव्ही मांद्रे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नाईकवाडो, साळगांवकर वाडो, सातचेभाटले, पेठेचोवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/429

Skip to content