वीज पुरवण खंडीत

ता. 11 मे 2023

ता. 12 मे 2023 दिसा शिवोली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मार्णा, इंग्रेजवाडो, वाडी, दांडो, गुड्डे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 13 मे 2023 दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शेळ, सातेरी देवस्थान आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/389

Skip to content