वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मे 2023

ता. 12 मे 2023 दिसा आरोसी-कासावली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन वेळसांव प्रिमेरोवाडो, आरोसी बादे, फालवाडो, आरोसी चॅपेल, वेर्णा-कोंकण रेल्वे, कासावली-मदले, तोंते, कातरवाडो, कुयेली बागा वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/386

Skip to content