वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मे 2023

ता. 12 मे 2023 दिसा एनआयओ डीटीसी (पर्वरी) फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन कदंबा डेपो, एनआयओ कॉलनी, सॉ-मिल पटेल, टाटा मोटर्स व्हेअरहाऊस आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 12 मे 2023 दिसा 11 केव्ही पर्वरी बाजार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन वडाकडे, देवश्री गार्डन, कॉर्पोरेशन बँक, 9 टू 9 शॉपी, प्रायोरिटी, आल्कॉन हुंदाय, लिमावाडो, शांतीनगर, दामियान द गोवा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 12 मे 2023 दिसा 11 केव्ही पुंडलीक नगर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारां 2.00 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन पत्रकार कॉलनी, साई सर्व्हिस, हॉटेल मेजेस्टिक, दिपा नाईक डीटीसी, कुमेर बार्र डीटीसी, उच्च न्यायालय वाठार, हिरो शो-रूम आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/385

Skip to content