वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 मे 2023

ता. 11 मे 2023 दिसा 11 केव्ही नवे वाडे (वास्को) फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन पुराय नवे वाडे आनी शांतीनगर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/380

Skip to content