वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 मे 2023

ता. 11 मे 2023 दिसा 11 केव्ही कुडतरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुडतरी पंचायत क्षेत्रातल्या आगशें, पांडिकोल, रोवळें आनी रूंबोर्डे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/382

Skip to content