कर्नाटकातल्या मतदारांखातीर भरपगारी सुटयेविशीं सरकारचे स्पश्टीकरण

ता. 9 मे 2023

लोकप्रतिनिधी कायदो 1951 च्या कलम 135-बी प्रमाण कर्नाटक राज्याच्या मतदारांखातीर बुधवार 10 मे 2023 दिसा कर्नाटक विधानसभा वेंचणूक “मतदान दिसा” भरपगारी सुटी जाहीर केल्या, अशें स्पश्टीकरण गोंय सरकारान केला.

लोकप्रतिनिधित्व कायदो 1951 च्या कलम 135-बी प्रमाण खंयच्याय वेवसाय वेपारात, उद्देगीक वा हेर खंयच्याय आस्थापनात काम करपी आनी लोकसभेच्या वा राज्याच्या विधानसभेच्या वेंचणूकेत मतदान करपाचो अधिकार आशिल्ल्या प्रत्येक व्यक्तीक मतदानाच्या दिसा मतदानाखातीर सुटी दिवपात येता.

कर्नाटक हे शेजारचे राज्य आशिल्ल्यान गोंय राज्यांत मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकातले मतदार आसात आनी कर्नाटकाच्या मुख्य वेंचणूक कार्यालयाकडल्यान मतदानाच्या दिसा कर्नाटक राज्याचे मतदार आशिल्ल्या कामगारांक भरपगारी सुटी जाहीर करपाची विनंती केल्ली आनी ह्या विनंतीचो अनुकूल विचार केला.

गेल्या वर्सा गोंय राज्याच्या विधानसभा वेंचणूकेवेळार महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारान लेगीत संबंदीत राज्यांनी काम करपी गोंय राज्याच्या मतदारांक मतदानाचो हक्क बजावपाक मेळचो म्हूण लोकप्रतिनिधित्व कायदो 1951 च्या कलम 135-बी प्रमाण अशीच अधिसूचोवणी जारी केल्ली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/381

Skip to content