वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 मे 2023

ता. 9 मे 2023 दिसा 11 केव्ही कांदोळी आनी शिमेर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन आनावाडो, पिंटोसवाडो, सिक्वेरावाडो, बामणवाडो, दांडो, सिकेरी, शिमेर, मरडवाडो, एचबीआर, वाडीवाडो, इस्क्रीवाववाडो, हॉलिडे स्ट्रीट, करिश्मा ग्रॅण्ड, थिवयचो कांय वाठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/374

वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 मे 2023

ता. 10 मे 2023 दिसा 11 केव्ही बाळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पायराबांद, मोलंगीणी, गोठण, वोल्तोडी, गोंयचेभाट, देमानीचो कांय वाठार, बाळ्ळीमठ, काजूबुरिंग, फातर्पा-किटला आनी मोरपिर्ला पंचायतीच्या सगळ्यां प्रभागांतल्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/375

Skip to content