वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 मे 2023

ता. 8 मे 2023 दिसा 11 केव्ही मांगूर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन मांगूर, शांतीनगर, गांधीनगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 9 मे 2023 दिसा 11 केव्ही वास्को शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वास्को शाराचो कांय वाठार, नगरपालिका वाठार, भाजी मार्केट, मॉडर्न मार्केट, वास्को पुलीस स्टेशन वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/373

Skip to content