वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 मे 2023

ता. 6 मे 2023 दिसा 11 केव्ही बाराजण फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.45 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन दामळ, शेळपे कॉलनी, धरण वाठार, पाजिमळ कॉलनी, देसायवाडो, बोमड, वालकिणी कॉलनी-1 आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/369

वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 मे 2023

ता. 6 मे 2023 दिसा 11 केव्ही आश्वे केबल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते 11.30 वरां मेरेन आस्कावाडो, देऊळवाडो, मधलामाज, दांडोसवाडो, आश्वे आनी न्युवाडो-मोरजी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/370

वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 मे 2023

ता. 9 मे 2023 दिसा 11 केव्ही बाळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पायराबांद, मोलंगीणी, गोठण, वोल्तोडी, गोंयचेभाट, देमानीचो कांय वाठार, बाळ्ळीमठ, काजूबुरिंग, फातर्पा-किटला आनी मोरपिर्ला पंचायतीच्या सगळ्यां प्रभागांतल्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/371

Skip to content