वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 मे 2023

ता. 7 मे 2023 दिसा 33 केव्ही वाळपय 1 आनी 2 फिडर आनी 11 केव्ही पिसूर्ले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन सुक्राफ्ट रिसायक्लिंग प्रा. ली. आनी स्वानसन प्लास्टिक इंडस्ट्रिसयत पिसुर्ले आनी होंडा आयडीसीतली सगळी 33 केव्ही गिरांयकां, वाळपय शार, ठाणा, नगरगांव, भिरोंडा, दाबोस उदका प्रक्रिया प्रकल्प वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/364

Skip to content