वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 मे 2023

ता. 5 मे 2023 दिसा 11 केव्ही नवोवाडो पिळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नवोवाडो पिळगांव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/366

Skip to content