बारावीचो निकाल 6 मे दिसा जाहीर करतले

ता. 4 मे 2023

गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मार्च 2023 त घेतिल्ल्या बारावीच्या परिक्षेचो निकाल शेनवार 6 मे 2023 दिसा सांजेच्या 4.30 वरांचेर जाहीर करतले. निकाल मंडळाच्या www.gbshse.in आनी https://results.gbshsegoa.net/#/ ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध करतले. गुणपत्रीकां शाळांनी 8 मे 2023 दिसा उपलब्ध जातल्यो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/367

Skip to content