मोपा विमानतळ वाठारांत जमाव बंदी लागू

ता. 3 मे 2023

मोपा विमानतळार वेगळो टॅक्सी स्टॅण्ड दिवपाच्या मागणेखातीर ‘टुगेदर फॉर पेडणेकार’ ह्या संघटनेन आंदोलन करपाविशीं दिल्ल्या शिटकावणीच्या फाटभूंयेर उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान सुकेकुळण जंक्शन, धारगळ (एनएच-66) ते मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळ, मोपा आनी विमानतळ प्रकल्पा सरभोवतणच्या 500 मिटर वाठारांत आनी नागझर, वारखंड, उगवें, मोपा, चांदेल, हंसापूर आनी कासारवर्णे गांवच्या वाठारांत पाच वा चड व्यक्ती जमा जावपाक आनी मिरवणूक काडपाक वा आयोजीत करपाक, आर्मां वा लाठीं, तरसादीं, भालें वा सुऱ्या सारखी शस्त्रां लागीं बाळगूपाक, लाऊडस्पिकराचो वापर करपाक, घोशणां दिवपाक आनी माराण लावपाक बंदी लागू केल्या.

कामावयले लोकसेवक, परवानगी आशिल्ले लग्न सुवाळे, अंतविधी वा खंयचोय खास प्रसंग वा जिल्हो न्यायदंडाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हो न्यायदंडाधिकारी, उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या मताप्रमाण विश्वसनीय प्रसंग जाका संबंदीत जिल्हो न्यायदंडाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हो न्यायदंडाधिकारी वा उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडल्यान पुर्व लेखी परवानगी घेतल्या ताका ही बंदी लागू ना.

हो आदेश ता. 2 मे 2023 सावन लागू जाला आनी तो फुडल्या 60 दिसांमेरेन लागू उरतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/355

Skip to content