वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 एप्रिल 2023

ता. 30 एप्रिल 2023 दिसा मडकय उद्देगीक वसणूकेतल्या 11 केव्ही उद्देगीक फिडर 2 चेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन 11 केव्ही उद्देगीक फिडर 2 वयल्यान वीज पुरवण जावपी मडकय उद्देगीक वसणूकेतल्या गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 1 मे 2023 दिसा कुंडय उपकेंद्राच्या उद्देगीक फिडर 1, 2 आनी 3, म्हार्दोळ, कुंडय आनी माशेल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुंडय उद्देगीक वसणूक, म्हार्दोळ, कुंकळ्ळी, कुंडय, भोमा, अडकोण, तिवरे, वरगांव, बेतकी, खांडोळा आनी माशेल वाठारांतल्या गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/349

Skip to content