वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 एप्रिल 2023

ता. 26 एप्रिल 2023 दिसा 200 केव्हीए चावडी काणकोण फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार कार्यालय, पोस्ट ऑफिस आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/प्रना/ विगां/ 2023/323

वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 एप्रिल 2023

ता. 26 एप्रिल 2023 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय कुंभारजुवा वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 27 एप्रिल 2023 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय सांतइस्तेव्ह वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/324

वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 एप्रिल 2023

ता. 26 एप्रिल 2023 दिसा दिसा 11 केव्ही असोळणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन असोळणा ग्रामपंचायत वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 26 एप्रिल 2023 दिसा दिसा 11 केव्ही चिंचीणी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन काकणामड्डी, सारा रेजिडन्सी, सावरकट्टोचो कांय वाठार, भाटीया, वेरोडा, साई सर्व्हिस सेंटर आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 27 एप्रिल 2023 दिसा दिसा 11 केव्ही चिंचीणी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन चिंचीणी ग्रामपंचायत वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/325

Skip to content