वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 6 एप्रिल 2023

आगाळी फातोर्डा हांगा मिनिनो ज्योकिम फर्नाडिस हांच्या प्रकल्पा खातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 4 एप्रिल 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

तशेंच फातोर्डा हांगा दुर्गा पेट्रोल पंपाफाटल्यान जूजे आल्मेदा हांच्या प्रकल्पा खातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 5 एप्रिल 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/320

Skip to content