हातमाग विणकामाचेर ओरिएंटेशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम जालो

ता. 3 एप्रिल 2023

हस्तकला, लुगट आनी कॉयर खात्यान गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या जोड पालवान आयज हांगा फॅशन डिझायनिंग एण्ड मेकिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांखातीर हातमाग विणकामाचेर ओरिएंटेशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले.

ओरिएंटेशन कार्यक्रमात उलयताना हस्तकला, लुगट आनी कॉयर खात्याचे संचालक अरविंद बुगडे हांणी गोंयच्या कुणबी हातमाग साडयांक खुप मागणी आसा पुण जाय ते प्रमाण कुशळ कारांगीर नाशिल्ल्यान मागणी पुर्ण करप शक्य ना, अशें सांगलें. हातमाग विणकाम हे भारतातले दुसरे सगळ्यात व्हड रोजगार निर्माण करपा क्षेत्र आसा. गोंयांत पारंपरिक हातमाग उद्येगाक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. गोंयच्या कुणबी साडयेक एका म्हयन्यात दोन हजार नगांची मागणी आसा, पुण ही मागणी पूर्ण जायना. हातमाग उद्देगाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर शिक्षण खात्यच्या सहकार्यान फॅशन शो आयोजीत करपाची सरकारची येवजाण आसा, अशेंय तांणी सांगलें.

गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्ये हांणी फॅशन डिझायनिंग एण्ड मेकिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांक ह्या हातमाग विणकाम ओरिएंटेशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचो लाव आमच्या पारंपरीक हातमाग विणकामाचे पुनरुज्जीवन करपाक यत्न करपाक सांगलें. हातमाग विणकाम उद्येग सांबाळून दवरपाची गरज आशिल्ल्याचेय तांणी सांगलें.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/312

Skip to content