वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 एप्रिल 2023

ता. 4 एप्रिल 2023 दिसा दिसा 11 केव्ही पिळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सप्तकोटेश्वर देवळालागी, देऊळवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/309

Skip to content