बेकायदेशीर जमाव करपाक, मिरवणूक काडपाक बंदी

ता. 23 मार्च 2023

उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान पोटवेंचणूक जावपी पंचायत वार्डांच्या वाठारांनी ता. 23 मार्च 2023 दिसा सांजेची 6.00 ते ता. 25 मार्च 2023 दिसा सांजेची 6.00 वरांमेरेन पाच वा चड लोक (वेंचणूक लडोवपी उमेदवार आनी कार्यकर्त्यांसयत) एकटाय जमपाक, कसलीय मिरवणूक वा रॅली काडपाक, घराघरांनी भेट दिवपाक वा कोनसो बसका घेवपाक आनी कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण करपाक बंदी लागू केल्या.

तशेंच पयशें वा भेटवस्तूं वा सोरो वाटप टाळपाखातीर निर्वाचन अधिकारी, डीईओ आनी सीईओ न मतदान दिसा खातीर परवानगी दिल्ली वाहनां सोडून निर्वाचन अधिकाऱ्यान वेंचणूक लडोवपी उमेदवारांक प्रचाराखातीर वापरपाक परवानगी दिल्ली सगळीं वाहनां रस्त्याचेर चलोवपाक मनाय केल्या.

तशेंच पयशें वा भेटवस्तूं वा सोरो वाटप टाळपाखातीर सगळ्या खाजगी वाहनांचीय तपासणी करपात येतली.

पुण हो आदेश वेंचणूक अधिकारी आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांखातीर लागू आसचो ना.

तशेंच कामावयले लोकसेवक आनी मान्यताय आशिल्ले लग्न सुवाळे वा अंतयात्रा वा धार्मिक सुवाळे वा अशां खंयच्याय कार्यक्रमाक हो निर्बंध लागू आसचो ना, पुण त्या खातीर जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वा उपजिल्हाधिकाऱ्याकडल्यान पुर्व परवानगी घेवपाक जाय.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/289

Skip to content