पंचायत वार्ड पोटवेंचणूक मतदान आनी मतमेजणी केंद्रा भोवतणची हॉटेल्स, खानावळीं बंद दवरपाचो आदेश

ता. 23 मार्च 2023

उत्तर गोंयच्या दिवचल म्हालातल्या वेळगे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5 आनी वनमांवळिंगे-कुडचीरे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-6 आनी दक्षीण गोंयच्या साश्ट म्हालातल्या ओर्ली ग्रामपंचायतीचो वार्ड-6 आनी राशोल ग्रामपंचायतीचो वार्ड-1, सांगे म्हालातल्या काले ग्रामपंचायतीचो वार्ड-2, केपे म्हालातल्या बाळ्ळी-अडणे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-4 आनी बार्से ग्रामपंचायतीचो वार्ड-7 च्या पोटवेंचणूके खातीर 25 मार्च 2023 दिसा मतदान जातले आनी 27 मार्च 2023 दिसा मतमेजणी जातली. ह्या फाटभुंयेर मतदानाच्या दिसा मतदान केंद्रा लागी आनी मतमेजणेच्या दिसा मतमेजणी केंद्रा लागी लोकांची गर्दी आनी कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या जावची न्हय म्हूण उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान मतदानाच्या दिसा सकाळी 6.00 ते सांजेची 8.00 वरां मेरेन आनी मतमेजणीच्या दिसा सकाळी 6.00 वरां ते मतमेजणी पुराय जाय मेरेन अनुक्रमान मतदान आनी मतमेजणी केंद्रा भोवतणच्या 200 मिटर वांठारांतली सगळीं हॉटेलां, रेस्टोरंटां, आस्थांपनां, बार्रां, च्याची दुकांना, पानशॉप, खानावळीं आनी अन्न जीन्नस विकपी धाबें, गाडे आनी हेर दुकांना बंद दवरपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/288

Skip to content