पोटवेंचणूक जावपी पंचायत वार्डांतल्या मतदार कामगारांक भरपगारी सुटी

ता. 21 मार्च 2023

उत्तर गोंयच्या दिवचल म्हालातल्या वेळगे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5 आनी वनमांवळिंगे-कुडचीरे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-6 आनी दक्षीण गोंयच्या साश्ट म्हालातल्या ओर्ली ग्रामपंचायतीचो वार्ड-6 आनी राशोल ग्रामपंचायतीचो वार्ड-1, सांगे म्हालातल्या काले ग्रामपंचायतीचो वार्ड-2, केपे म्हालातल्या बाळ्ळी-अडणे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-4 आनी बार्से ग्रामपंचायतीचो वार्ड-7 खातीर 25 मार्च 2023 दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आसून सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वार्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगारांखातीर शेनवार ता. 25 मार्च 2023 दिसा भरपगारी सुटी जाहीर केल्या.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/283

Skip to content