पोटवेंचणूक जावपी ग्रामपंचायत वार्डांतली सोरो विक्री आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश

ता. 20 मार्च 2023

उत्तर गोंयच्या दिवचल म्हालातल्या वेळगे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5 आनी वनमांवळिंगे-कुडचीरे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-6 आनी दक्षीण गोंयच्या साश्ट म्हालातल्या ओर्ली ग्रामपंचायतीचो वार्ड-6 आनी राशोल ग्रामपंचायतीचो वार्ड-1, सांगे म्हालातल्या काले ग्रामपंचायतीचो वार्ड-2, केपे म्हालातल्या बाळ्ळी-अडणे ग्रामपंचायतीचो वार्ड-4 आनी बार्से ग्रामपंचायतीचो वार्ड-7 खातीर 25 मार्च 2023 दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आसून सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वार्डांतलीं सगळीं सोरो विक्री आस्थापनां, दुकांना, बार्रां ता. 24, 25 आनी 27 मार्च 2023 दिसा बंद दवरपाचो आदेश दिला.

बार्र आनी रेस्टोरंट परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिन्नस विकपाक मेळटले आनी तशीं सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले. बार्र काऊंटर बांद दवरचो पडटलो आनी वयल्या दिसांनी सोरो विकपाक मेळचो ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/271

Skip to content