शेतकारांनी तरेकवार पिकांची लागवड करपाचो उदकास्त्रोत मंत्र्यांचो उलो

ता. 20 मार्च 2023

उदकास्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज चिंचीणी गावांत “रोयात आनी वाडयात, पर्यावरण नितळ आनी पाचवेंचार करात” ह्या शेत जमीन परत लागवडीखाला हाडपाच्या कृशी येवजण प्रकल्पाची सुरवात केली.

ह्या वेळार उलयताना श्री शिरोडकर हांणी चिंचीणी वाठारांतली 20 हॅक्टर शेतजमीन भातशेती लागवडीखाला हाडपाखातीर शेतकरी संघटना आनी कोमनिदादीन एकवटान केल्ल्या प्रयत्नांची तोखणाय केली. राज्यांतल्या शेतकारांक खारजांतल्यान उदक उपलब्ध करून दिवापाक आपले यत्न आसतले, जेणे करून चडांत चड शेतजमीन लागवडीखाला हांडून तरेकवार पिकांची लागवड करपाक मेळटली, अशें तांणी सांगलें.

चिंचीणी गांवच्या शेतकारांनी पडीक आशिल्ली शेतजमीन भातशेती लागवडीखाला हाडून आपल्या गांवचो वाठार पाचवोचार करपा वांगडाच भाताचे उत्पादन घेतला, अशें सांगून श्री. शिरोडकर हांणी चिंचीणी गांव भात लागवडी बाबतीत आदर्श गांव करपाचे आवाहन शेतकारांक केले.

ह्या वेळार मंत्र्याहस्तुकीं तयार जाल्ल्या भात पिकाच्या कापणीचो शुभारंभ जालो. ह्या वर्सा चिंचीणी अॅग्रिकल्चरल क्लब आनी शिंपणावळ खात्याच्या प्रयत्नांतल्यान 50 एकर शेतजमीन भात लागवडीखाला हाडप शक्य जाले.

आमदार श्री क्रुझ सिल्वा हांणी आपल्या उलोवपात शेतकारांक सगळें तरेचो आदार दिवपाचे उतर दिले.

चिंचीणी वाठारांतल्या सुमार 200 शेतकारांक कानालाचे उदक उपलब्ध करून दिल्लें खातीर शेतकरी संघटनेन मंत्र्यांचे उपकार मानले.

सुरवातीक अॅड आग्नेल फुर्तादो हांणी मंत्र्याक येवकार दिलो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/274

Skip to content