वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 20 मार्च 2023

सांगे म्हालातल्या आंतोरी सावर्डे आनी आंबेउदक सावर्डे हांगा नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही हेर वीज यंत्रणां ता. 18 मार्च 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

तशेंच धारबांदोडा म्हालातल्या सड्यार दावकोण हांगा नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही हेर वीज यंत्रणां ता. 18 मार्च 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

वयली वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/273

Skip to content