लोकांनी कोवीड-19 आनी एच3एन2 विशाणूआड उपाय घेवपाचो सल्लो

ता. 20 मार्च 2023

देशांतल्या हेर अनेक राज्यांसयत गोंय राज्यांतय सक्रीय कोवीड दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागला. गोंयांत 19 मार्चाक सक्रीय कोवीड दुयेंतींचो आंकडो 103 चेर पावलो. तशेंच गोंय राज्यांत एच3एन2 विशाणूचे दोन दुयेंती मेळ्ळ्यात, पुण तांची भलायकी बरी आसा. मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाण गोंय गाज्यांत कोवीड आनी एच3एन2 फ्लूचेर भलायकी यंत्रणां नदर आनी देखरेख दवरून आसा.

भलायकी सेवा संचालनालयान राज्यांतल्या लोकांनी कोवीड आनी एच3एन2 फ्लूचो संसर्ग जावचो न्हय म्हूण खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. नितळसाण राखप, साबणान परत परत हांत धुवप, खोकताना वा शिंकताना तोंड धापप, थंडी जाल्ल्या, नाक व्हांवपी वा दुयेंसाची लक्षणां आशिल्ल्या मनशाच्या लागीच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावप, थंडी जाल्ल्या वा नाक व्हांवता आसत जाल्यार मास्क घालप, गर्दीच्या जागेर मास्क घलप, बरें नासता तेन्ना शाळांनी वचपी भुरग्यांनी घरा रावप आनी दोतोराक मेळप, दुयेंसां आशिल्ल्या आनी जाण्ट्या मनशांनी जोराची लक्षणां आसल्यार लागीच्या भलायकी केंद्रात वचून दोतोराकडल्यान तपासणी करून घेवची.

तशेंच भौशीक जाग्यांचेर थुकचें न्हय. दोतोराकडल्यान तपासणी केल्याबगर वखदां घेवची न्हय, अशें भलायकी खात्यान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/275

Skip to content