कोंकणी खबरो – March 14, 2023

वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 मार्च 2023

ता. 16 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय कुंभारजुवा गांवच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/251

वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 मार्च 2023

ता. 16 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही सांगोल्डा फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय ग्रीनहिल वाठार, शांतादुर्गा देवस्थान, सांगोल्डा पंचायत, इशा अपार्टमेंट, शेट्ये कन्स्ट्रक्शन, नरेश व्हुडस्, राघवन व्हॅली, टिकलो पेट्रोल पंप, पर्वरी बाजार, राष्ट्रोळी देवस्थान, वेताळ देवस्थान, लिव्हरामेंत वाडो, कॅण्डी फ्लोस, किस्मुर सांगोल्डा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 16 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही सुकुर फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान दनपारां 2.30 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन लिमावाडो, आराडी, कन्सर्ट डीटीसी, अमर सोसायटी, व्हिन्सेंट ग्रीन, देवाश्री ग्रीन, डॅनी डीटीसी, अंबीर्ण, आश्रम, सुकुर चर्च, मायणा, डॅरिअस व्हुडस् आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/247

वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 मार्च 2023

ता. 15 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही चोडण-दिवाडी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बेलभाट रिसॉर्ट, बेलभाट, काराभाट, केरी, कोनाल्डे चर्च वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/248

वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 मार्च 2023

ता. 15 मार्च 2023 दिसा 33 केव्ही बिटस् पिलानी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन बिटस् पिलानी, गोवा कॅम्पस, जुवारीनगर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 16 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन उपासनगर, नावता, रॉयल फुडस्, नावता कुठ्ठाळी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 17 मार्च 2023 दिसा 33 केव्ही एमईएस फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आयएनएस हंसा, ताजसॅट, मॉडर्न नॅस्ट, विमानतळ निवास कॉलनी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/249

वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 मार्च 2023

ता. 16 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही कुर्बानी बार्र डीटीसी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन कुर्बानी बार्र आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/250

Skip to content