Konkani News- March 3, 2023

मोंतहिल हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कचेरीचे स्थलांतर

ता. 3 मार्च 2023

नुवें आनी कुडतरी मतदारसंघातल्या उदका पुरवणेचे आनी देखरेखीचे काम पळोवपी मोंतहिल मडगांव हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या सहाय्यक अभियंता कचेरीचे स्थलांतर 1 मार्च 2023 सावन बोर्डा मडगांव हांगाच्या पीएचई क्वॉटर्स, बिल्डिंग नं. बी-5 हांगा केला, हाची संबंदीतांनी नोंद घेवची.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/210

वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 मार्च 2023

ता. 4 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही विमानतळ, 11 केव्ही वाडे तलाव, 11 केव्ही न्यु वाडे, 11 केव्ही वास्को शार आनी 11 केव्ही चर्च फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन आनंद रेजिडन्सी, जैन मंदीर, आनंद आर्केड, चिखली जॉगर्स पार्का लागीचो वाठार, मोगुबाय, इस्सेन विंडमिल, कोमुनिदाद, आल्त चिखली, न्यु/ओल्ड पवार, कॉटेज हॉस्पिटला फाटलो वाठार, पुराय न्यु वाडे, शांतीनगर, वास्को शाराचो कांय वाठार, मायमोळे, खारीवाडो आनी नॉनमॉन वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/211

Skip to content