3 मार्च दिसा चक्रीवादळ आपत्तीचेर मॉक ड्रिल

ता. 1 मार्च 2023

3 मार्च 2023 दिसा सकाळी 9.00 वरांसावन कोलवा दर्यादेगेर दक्षीण गोंय जिल्हा आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण कार्यालयावतीन चक्रीवादळ आपत्तीचेर मॉकड्रिल कवायत शिबीर आयोजीत करपात येतले.

ह्या शिबिराच्या थळार संबंदीत यंत्रणांकडल्यान आपत्ती शिबीर कॅम्प, एम्बुलन्स सेवा, वैजकीय कर्मचारी आनी उपचार सुविधा, ट्रॉमा सेंटर/हॉस्पिटल आनी हेर संबंदीत सेवा आनी उपचारांचेर मॉकड्रिल कवायत करपात येतली. थळार पुलीस सुरक्षा आसतली. ही फक्त मॉक ड्रिल कवायत आशिल्ल्यान लोकांनी आकांत करचो न्हय आनी मॉक ड्रिल कवायतीखातीर संबंदीत यंत्रणांक सहकार्य करचे, अशें आवाहन केला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/200

Skip to content