वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 मार्च 2023

ता. 3 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही दवर्ली फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन लयामती, तळेबांद, इंदोना, दत्तमंदीर, पुराय दवर्ली पंचायत वाठार, बागा झरीवाडो, पुंडलीक नगर आनी वासुदेव नगर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/201

Skip to content