वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 28 फेब्रुवारी 2023

पेडणेच्या खेळां प्रकल्पा लागी नवीन उबारिल्ले 63 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी 11 केव्ही एकेरी वीज वाहिनी तशेंच जोडून आशिल्ली हेर वीज यंत्रणां ता. 22 फेब्रुवारी 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/197

Skip to content