नुतनीकरण केल्ल्या दोनापावला जेटीचे उक्तावण

ता. 25 फेब्रुवारी 2023

पर्यटन मंत्री श्री. रोहन खंवटे हांणी आयज स्वदेश दर्शन येवजणेखाला नुतनीकरण केल्ल्या दोनापावला जेटीचे उक्तावण केले. दोनापावला जेटी ही पर्यटकांचे आकर्शण आसून ही जेटी पर्यटकांखातीर उकती जाल्ले खातीर पर्यटन मंत्र्यान समाधान उक्तायले. गोंय राज्यांतले हे एक म्हत्वाचे पर्यटन स्थळ आसा आनी लाखांनी पर्यटक दर्याची सैमीक सोबीतकाय पळोवपाक आनी उदका खेळाचो अणभव घेवपाक दोनापावला जेटीक भेट दितात.

नवीन नुतनीकरण केल्ल्या जेटीच्या वाठारांत सुशोभिकरणासयत चारचाकी, दोनचाकी आनी बसीखातीर पार्किंग जागेची वेवस्था केल्या. तशेंच खावपा जिन्नस, कपडे, हस्तकला वस्तू आनी हे सामान विकपाचे सुमार 56 स्टॉल्स आसात.

ह्या वेळार पर्यटन संचालक श्री. प्रविमल अभिषेक पोलुमतला, गोंय पर्यटन विकास म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक श्री. ब्रिजेश मणेरकर, नगरसेवक श्री. नेल्सन काब्राल आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्लें.

गोंय पर्यटन विकास म्हामंडळाचे उपसरवेवस्थापक श्री. दिपक नार्वेकर हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/185

Skip to content