Konkani News- February 24, 2023

27 फेब्रुवारीक राष्ट्रीय कृमी निर्मूलन दीस भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल गुळी दितले

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

            सोमार ता. 27 फेब्रुवारी 2023 दिसा गोंयभर राष्ट्रीय कृमी निर्मूलन दीस पाळपात येतलो. ह्या दिसा 1 ते 19 वर्सां पिरायेच्या सगळ्यां भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल 400 मीलीग्राम ही दंतनाशक गुळी दितले. हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर सगळें पालक, शिक्षक आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पुराय सहकार्य दिवपाची विनंती भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान केल्या.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/178

अस्नोडा उदका प्रकल्पातल्यान मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

वीज खात्यावतीन ता. 27 फेब्रुवारी 2023 दिसा अस्नोडा उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचेर 2.5 एमव्हीए ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचे काम करपात येतले आनी त्या खातीर 27 आनी 28 फेब्रुवारी 2023 दिसा अस्नोडा उदका प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान पुराय बार्देस तालुक्यात आनी दिवचल तालुक्यातल्या कांय वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/179

चेतना शिक्षण संस्थेच्या इमारतीचें 26 फेब्रुवारीक उक्तावण

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

सोलये काकोडा हांगा चेतना शिक्षण संस्थेच्या विशेश भुरग्यांच्या शाळेखातीर चेतना चेरिटेबल ट्रस्टान उबारिल्ल्या नवीन इमारतीचें उक्तावण आयतार 26 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर भौशीक बांदकाम मंत्री श्री. निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं जातले.

उच्च शिक्षण खात्याचे आदले संचालक प्रो. भास्कर नायक, शिक्षण संचालक श्री. शैलेश सिनाय झिंगडे, उद्देजक श्री. पी. जॉन पॉल आनी हेर मानेस्त उक्तावण कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/168

वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

ता. 25 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही धुळापी ओल्ड इंडस्ट्री फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आपोलो, इस्तेला आईस बँक, गोवा कॅपेसिटर गोमंत फुड्स, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जावेद कुरेशी एक्सपोर्ट, मोन्टाना कॉन्फेक्शनरी, स्कुप इंडस्ट्री, सोना टेप्स आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/177

वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

ता. 26 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही दिवचल मार्केट फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन दिवचल बाजार वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/178

वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

ता. 27 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही मेथा डीटीसी-पर्वरी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन हॉटेल गौतम, लेन-3, लेन-4 आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/177

Skip to content