वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 फेब्रुवारी 2023

ता. 22 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय कुंभारजुवा गांवच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 23 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पेठेर, कासाबेला, झरीचेभाट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 24 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही मळार फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मळार गांव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/162

वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 फेब्रुवारी 2023

ता. 23 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही सालय फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन चारमानस, प्रभू, एकोशी, मदर आग्नेस, भुरग्यांचो खुरीस, दोनवाडो, सालय चर्च, संजू, उंब्रा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/163

Skip to content