Konkani News- February 21, 2023

वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 फेब्रुवारी 2023

ता. 23 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही नावेली फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन नावेली चर्च, रोझरी कॉलेज, रातवाडो, आदले आमदार आवेर्तान फुर्तादोचे कार्यालय, तुळशी बंगलो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.
म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/164

दिलीप सरदेसाय खेळा उत्कृश्टताय पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात

ता. 21 फेब्रुवारी 2023
खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 ह्या वर्सा खातीरचो “दिलीप सरदेसाय खेळा उत्कृश्टताय पुरस्कार” भेटोवपा खातीर गोंयांतल्या खेळा प्राधिकरण मान्यताप्राप्त संबंदीत राज्य पांवड्यावयल्या खेळां संघटनांमार्फत पात्र खेळगड्यां कडल्यान अर्ज मागयल्या.
नामनेचे क्रिकेट खेळगडे दिलीप सरदेसाय हांच्या उगडासाक गोंय सरकारावतीन हो खेळा पुरस्कार भेटोवपात येता. कांस्या प्लेट, सन्मानपत्र आनी रोख 2 लाख रूपया अशां स्वरूपात पुरस्कार भेटोवपात येता. फाटल्या 5 वर्सात म्हणजे 2018-19 ते 2022-23 ह्या काळांत खंयच्याय मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय वरिश्ट पांवड्यावयल्या खेळा सर्तीत भारताचे प्रतिनिधित्व करपी गोंयांतल्या उत्कृश्ट खेळगड्याक पुरस्कार भेटयतले.
विहित नमुन्यातलो अर्ज खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालय कांपाल पणजी हांगाच्यान मेळोवपाक शकतात वा संचालनालयाच्या www.dsya.goa.gov.in ह्या वेबसायटी वयल्यान डाउनलोड करपाक शकतात. पुराय भरिल्लें अर्ज खेळा प्रमाणपत्रांसयत 3 जुलय 2023 मेरेन खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान, कांपाल पणजी हांगा सुपूर्द करपाक जाय. उपरांत आयिल्ल्या अर्जांचो विचार जावचो ना.
म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/165

Skip to content