श्रीमती देवकी गावडे ह्या जाण्ट्या बायलेच्या घरांत 40 वर्सांनी लायटीचो उजवाड

ता. 13 फेब्रुवारी 2023

कुर्टी-खांडेपार पंचायत वाठारांतल्या नंदन केरये हांगा रावपी श्रीमती देवकी काशिनाथ गावडे ह्या एकसुरीं जीण जगपी ६५ वर्सा पिरायेच्या बायलेच्या घरांत 40 वर्सांनी आयज लायटीचो उजवाड पावलो. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमा त्या वाठारात नेमिल्लो स्वयंपूर्ण मित्र तीच्या आदाराक देवदूत कसो पावलो. तिच्या घराक लायटीचे कनेक्शन मेळोवन दिवपा खातीर स्वयंपूर्ण मित्रान तीका सगळें तरेची मदत केली. आपल्या घरांत लायटीचो उजवाड पाविल्ल्यान तीका खुप खोस जाली. तीच्या मुखामळार हासो दिसतालो.

श्रीमती देवकी काशिनाथ गावडे ही जाण्टी बायल आपल्या घोवाच्या मरणा उपरांत एकसुरीं जीण जगता. तीका भुरगींय ना. ती फाटल्या 40 वर्सां सावन घरात एकटीच रावता. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला दर म्हयन्याक मेळपी 2000/- रूपयांच्या आर्थिक मदतीचेर ती आपलो दिसपट्टो खर्च भागोवन कशीबशीं आपली जीण सारता.

सध्या सरकारान जाण्ट्या लोकांखातीर सुरू केल्ली देव दर्शन यात्रा श्रीमती देवकी गावडे हांका आपल्या घरांक लायटीचे कनेक्शन मेळपा खातीर एक कारण थारले. देव दर्शन यात्रेविशीं कोणेतरी तीच्या कानार घातले. तीच्याय मनात देव दर्शनाक वचपाची इत्सा निर्माण जाली आनी तीणे स्वयंपूर्ण मित्राकडेन संपर्क केलो. स्वयंपूर्ण मित्रालागी उलयताना तीणे आपली परिस्थिती तांका सांगली. आपूण कशी एकसुरी जीण जगता. घराक लायटीचे कनेक्शन ना. रातीची आपूण आपल्या भावाच्या घरा न्हिदपाक व्हता. तशेंच हेर परिस्थितीची म्हायती तीणे स्वयंपूर्ण मित्रालागी उलोवन दाखयली.

स्वयंपूर्ण मित्र श्री सुदेश गावडे हांका श्रीमती देवकी गावडे हांच्या परिस्थितीची जाणीव जाली आनी तांणी तीच्या घराक लायटीचे कनेक्शन मेळोवन दिवपाची जबाबदारी घेतली. तांणी लायटीचे कनेक्शनाखातीर पंचायतीकडल्यान एनओसी घेतली आनी वीज खात्याच्या कार्यालयाकडेन सतत पाठपुरावो केल्ल्यान आयज श्रीमती गावडे हांका लायटीचे कनेक्शन मेळपाक पावले.

देवकी गावडे हांच्या घराक लायटीचे कनेक्शन दिवपाखातीर सहाय्यक लाईनमन संजय गावडे, रूपेश गावडे आनी सत्यवान सतरकर सहकार्य केले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/137

Skip to content