वीज पुरवण खंडीत

ता. 13 फेब्रुवारी 2023

ता. 14 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही मोरजी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन खाणीर, वयलोवाडो, पोकेवाडो, भुमीका देऊळ, कट्टेवाडो, पंचायत प्रकल्प आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 15 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही केरी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नाईकवाडो पालये आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/139

Skip to content