वीज पुरवण खंडीत

ता. 11 फेब्रुवारी 2023

ता. 14 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी, केळशी, नागोवा आनी वेर्णा फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुठ्ठाळी, केळशी, नागोवा आनी वेर्णा वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 14 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही जॉर्डन, आयएफबी, आनी ऑक्सिनायट्रो फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वेर्णा आयडीसी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 14 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही इंडस्ट्रियल, लोकमत आनी स्मार्टलिंक फिडरावयल्यान दनपारां 2.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन वेर्णा आयडीसी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/136

Skip to content