Konkani News- February 10, 2023

वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 फेब्रुवारी 2023

ता. 11 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही आश्वें फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन देऊळवाडो, मधलामाज आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/131

वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 फेब्रुवारी 2023

ता. 13 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन भाक्रा, वाजुआ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/132

पोरणो मांडवी पूल 11 आनी 12 फेब्रुवारीक येरादारीक बंद

ता. 10 फेब्रुवारी 2023

दुरूस्ती कामाखातीर पोरणो मांडवी पूल ता. 11 आनी 12 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 ते सांजेची 6.00 वरां मेरेन ( आठ वरां ) येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळात अवजड वाहनांची येरादारी अटल सेतू पुलावयल्यान आनी हलक्या वाहनांची येरादारी नव्या मांडवी पुलावयल्यान वळोवपात येतली.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/133

Skip to content