14 फेब्रुवारीच्यान विद्यार्थी संसद सर्त

10 फेब्रुवारी 2023

विद्यार्थी वर्गामदी स्वयंशिस्त रूजोवप, अभिव्यक्ती अधिकार, हेरांच्या मतांबद्दल सहिष्णुताय, विद्यार्थी वर्गामदी वादविवाद सुदारप आनी लोकशाय जीणेच्या विंगड विंगड गुणांचो विकास करपाच्या उद्देशान गोंय विधानमंडळ सचिवालयान गोंय विधिमंडळ मंचाच्या समन्वयान 2022-23 च्या विद्यार्थी संसद सर्तीचे आयोजन केला.

2022-23 विद्यार्थ्यां संसद सर्त 14 ते 25 फेब्रुवारी 2023 ह्या काळात PAC/PUC हॉल, विधानसभा प्रकल्प पर्वरी हांग जातली आनी ह्या सर्तीत 24 महाविद्यालयां वाटो घेतली.

14 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.30 वरांचेर गोंय विधानसभेचे सभापती श्री. रमेश तवडकर हांचे हस्तुकीं सर्तीचें उक्तावण जातले. उपरांत पीईएस कला आनी विज्ञान महाविद्यालय,फोंडे हांच्या सादरीकरणान सर्तीची सुरुवात जातली. दनपारां 2.30 वरांचेर गोविंद रामनाथ कारे कायदो महाविद्यालय, मडगाव हांचे सादरीकरणान जातले.

15 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 11.40 वरांचेर सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय, खांडोळा, हांचे सादरीकरणान जातले.

16 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन, बांबोळी आनी 11.40 वरांचेर पार्वतीबाई चौगुले कला आनी विज्ञान महाविद्यालय, मडगाव हांचे सादरीकरण जातले.

17 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर डॉन बॉस्को कॉलेज, पणजी, 11.40 वरांचेर पीईएस राजाराम आनी ताराबाय बांदेकर कॉलेज ऑफ फार्मसी, फार्मगुडी आनी दनपारां 2.30 वरांचेर गोंय विद्यापीठ पंगडाचे सादरीकरण जातले.

20 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर ज्ञानप्रसारक मंडळ, आसगांव, 11.40 वरांचेर एस. एस. धेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, बांबोळी आनी दनपारां 3.00 वरांचेर डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, फातोर्डा हांचे सादरीकरण जातले

21 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स साखळी, 11.40 वरांचेर एमईएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स जुवारीनगर आनी दनपारां 3.00 वरांचेर व्ही. एम साळगांवकर कायदो महाविद्यालय मिरामार हांचे सादरीकरण जातले.

22 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन, पणजी, 11.40 वरांचेर पीईएस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, फार्मागुडी आनी दनपारां 3.00 वरांचेर कार्मेल कॉलेज ऑफ वुमन, नुवे, हांचे सादरीकरण जातले.

23 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर श्रीधर काकुलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट, खोर्ली, 11.40 वरांचेर फा. आग्नेल कॉलेज, पिलार आनी दनपारां 3.00 वरांचेर धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स, मिरामार हांचे सादरीकरण जातले.

24 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर विद्या प्रबोधिनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एज्युकेशन, कॉम्प्युटर अँण्ड मॅनेजमेंट, पर्वरी, 11.40 वरांचेर सेंट झेवियर कॉलेज म्हापसा आनी दनपारां 3.00 वरांचेर गणपत पार्सेकर कॉलेज एज्युकेशन, हरमल हांचे सादरीकरण जातले.

25 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर गोंय इंजिनियरिंग महाविद्यालय, फार्मागुडी हांचे सादरीकरण जातले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/135

Skip to content