वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 फेब्रुवारी 2023

ता. 5 फेब्रुवारी 2023 दिसा कुंडय उद्देगीक फिडर-3 चेर दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान ह्या  फिडरा वयल्यान वीज पुरवण जावपी कुंडय उद्देगीक वसणूकेतल्या सगळ्यां उद्देगांक आनी कारखान्यांक सकाळी 8.00 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन  वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/122

Skip to content